Δημήτρης Δελλής - Παθολόγος Διατροφολόγος

«Φάρμακό σας ας γίνει η τροφή σας και η τροφή σας ας γίνει φάρμακό σας». Ιπποκράτης 4ο π.Χ. αιώνα

2,5 χιλιάδες χρόνια πριν ο Ιπποκράτης θεωρούσε την διατροφή θεμέλιο λίθο της υγείας. Σήμερα ξερουμε οτι η παχυσαρκία ειναι νόσος (WHO 1997) και πως η σωστή διατροφή αποτελεί ενα σημαντικό Ιατρικό ζήτημα


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ THE DR. DELLIS DIET

Η παρούσα δήλωση έχει ως στόχο την πληροφόρηση για το είδος και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, τυχόν διαβιβάσεις αυτών, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτουν οι πελάτες οι οποίοι θα παρακολουθήσουν την εκπαίδευση από την οικία τους μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιασκέψεως, στα πλαίσια της συνεχής ενημέρωσης τους για θέματα διατροφής.

Νομιμότητα επεξεργασίας

Το ιατρείο του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΛΛΗ, που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου στον αριθμό 2, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ιατρό Δημήτριο Δελλή ο οποίος είναι ο εισηγητής του ανωτέρω σεμιναρίου, συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων για σκοπούς ενάσκησης των νόμιμων αρμοδιοτήτων & σκοπών του, δυνάμει, του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. β του Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων 2016/679, δηλαδή, η ανωτέρω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, εν προκειμένω της παροχής εκπαιδευτικών συμβουλευτικών ιατρικών υπηρεσιών με ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ THE DR. DELLIS DIET.

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει το συγκεκριμένο σεμινάριο, είναι δυνατή η παρακολούθηση του μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιασκέψεως(ΖΟΟΜ)D

Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία τα οποία επεξεργαζόμαστε είναι το ονοματεπώνυμό σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνία σας, για τους ανωτέρω σκοπούς.

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την τεκμηρίωση της αίτησής σας για την παρακολούθηση του σεμιναρίου με ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – THE DR.DELLIS DIET

Πώς κοινοποιούμε τα δεδομένα σας

Τα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς δεν μεταβιβάζονται, πωλούνται, εκμισθώνονται ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποιούνται σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους χωρίς τη δική σας ενημέρωση και σχετική έγκριση.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σε ρυθμιστικές αρχές, δικαστήρια και κυβερνητικούς φορείς, στις περιπτώσεις όπου κρίνουμε ότι αυτό θα επιτρεπόταν ή θα επιβαλλόταν από τον νόμο ή από ρυθμιστική ή νομική διαδικασία ή προκειμένου να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας ή άλλων.

Διατήρηση των δεδομένων σας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης οποιασδήποτε έννομης υποχρέωσής μας.

Διεθνείς διαβιβάσεις

Το ιατρείο του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΛΛΗ δεν πραγματοποιεί διαβιβάσεις δεδομένων εκτός του ΕΟΧ.

Προστασία

Το ιατρείο του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΛΛΗ διαφυλάττει την εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας στα οποία έχει πρόσβαση μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, οι συνεργάτες μας. Το προσωπικό μας δεσμεύεται με ρήτρες εμπιστευτικότητας και το ιατρείο μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαφυλάττει τα Προσωπικά Δεδομένα σας από φυσικές ή ψηφιακές παραβιάσεις που θα έθεταν σε κίνδυνο το απόρρητο σας.

Το ιατρείο μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη και την εξασφάλιση της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζει ότι κάθε επεξεργασία γίνεται με βάση τις αρχές της κείμενης νομοθεσίας και με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα σας. Σε περίπτωση παραβίασης των Προσωπικών Δεδομένων σας θα σας ενημερώσουμε προς τούτο αμελλητί αν η σχετική παραβίαση ενδέχεται να θέσει σε οποιονδήποτε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για το καθεστώς επεξεργασίας των δεδομένων σας, ως επίσης το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή εκδήλωσης αντιρρήσεων, κατόπιν αιτήματος και δωρεάν, σε ό,τι αφορά τη χρήση των δεδομένων σας, στον βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σ’ εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητάτε τη διαβίβαση των λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων παρακαλούμε όπως αποστείλατε το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@ddellis.gr.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να ασκείτε τα δικαιώματα σας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από εμάς ή σε κάθε άλλη περίπτωση δικαιούστε να προβείτε σε καταγγελία.

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας με το Ιατρείο μας στην οδό ΠΑΠΑΔΙΟΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, ΙΛΙΣΙΑ στην ΑΘΗΝΑ και στον τηλεφωνικό αριθμό: 210 7226272, 210 6810700 ή στο email: gdpr@ddellis.gr

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: ΔΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΚΕ

Δήλωση εμπιστευτικότητας & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ΔΕΝ καταγράφεται και ΔΕΝ αποθηκεύεται σε κανένα μέσο αποθήκευσης από το ιατρείο μας.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιασκέψεως(ZOOM), απαγορεύεται ρητώς η οιαδήποτε καταγραφή εικόνας και τον ήχου της τηλεδιάσκεψης καθώς και η οιαδήποτε κοινοποίηση, διαβίβαση ή καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, σε τρίτους. Ως «τρίτος» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- άλλοι πελάτες, εκπαιδευτές συνεργάτες, αλλά και πρόσωπα οικογενειακού, φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντός σας, καθώς και πρόσωπα που δε σχετίζονται με κανέναν τρόπο με το ιατρείο ή τον Εκπαιδευτή.

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στη διαδικασία κατάρτισης μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιασκέψεως υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (PrivacyPolicy), καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Σε περίπτωση αθέμιτης και παράνομης επεξεργασίας, καταγραφής, αποθήκευσης, διάδοσης κ.α. των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων – εκπαιδευτών, από εσάς, φέρετε την πλήρη ευθύνη για την ενδεχόμενη επεξεργασία και υπόκειται σε λογοδοσία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Όλο το περιεχόμενο του σεμιναρίου μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιασκέψεως, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ιατρού Δημήτριου Δελλή, και προστατεύεται από το ισχύον δίκαιο. Το περιεχόμενο του σεμιναρίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα για αυστηρά ιδιωτική και όχι εμπορική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή, ρητή άδεια του Ιατρού Δημήτριου Δελλή.

Αλλαγές

Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για την επίτευξη βέλτιστων πρακτικών. Από την πλευρά μας θα ανακοινώνουμε κάθε αλλαγή στην πολιτική απορρήτου μας, ώστε να διασφαλίζουμε πως είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. Η πλέον πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου θα βρίσκεται πάντα στην ιστοσελίδα του Φορέα μας.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω του ιστοτόπου του Φορέα μας.